site het zál vaders een zorg zijn dossier repressie; klik hier
Het programma "vaders"; infotainment, bedrog of allebei?

 

"Het is prima als vaders gelijke plichten hebben om voor hun kinderen te zorgen inclusief gelijke rechten. Artikel een van de grondwet mag in Nederland wel eens uitgevoerd worden als we er dan toch zo trots op zijn."
Bovenstaande bleek een onaanvaardbare uitspraak voor het zwaar door de overheid gesubsidieerde programma "Vaders" (2003)

Het avro-programma "Vaders" begint een nieuwe serie en is op zoek naar verse vaders die zo kritiekloos mogelijk verkondigen dat het geweldig is om te zorgen, maar daarbij vooral niet melden dat je dan wel een grotere kans hebt om op een scheiding uit te komen en daarna het kontakt met je kinderen te verliezen. Of andere kritische opmerkingen. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit programma niet bereid is om, door hun zelf uitgenodigde gasten, vrij hun eigen mening te laten verkondigen. Omdat het een semilive programma is met een onbetrouwbare redactie is er een niet geringe kans dat je er wordt ingeluisd door handige manipulaties en montages. Het is de eerste, door ons genoteerde, keer dat een publieke omroep zo omgaat met gasten. wel waren er eerder slechte ervaringen met bijvoorbeeld Viola Holt (RTL).

Hieronder eerst de ervaringen van Joep Zander, de teksten die hij niet mocht uitspreken in het programma waar hij wel was uitgenodigd ( schriftelijk). Vervolgens de klachtcorrespondentie met de directeur van de AVRO, waarbij zij opgemerkt dat nadat Dhr s'Gravesande had geantwoord dat hij de klacht ging behandelen, er ineens een stilte van al weer twee maanden optrad. De gang van zaken bij de Avro is, in een breder verband, aan de orde geweest in het artikel Vrouwensmoezen en vadercampagnes in het Algemeen Dagblad. Binnenkort kunt u op deze plek een korte analyse verwachten over de manier waarop de Nederlandse media omgaan met vaders, opvattingen over vaderschap etc. Wij wijzen u ook nog op een kort overzicht van ingrepen in de vrijheid van meningsuiting. En ook nog op een leuke column over dit programma op de site ik-vader


In 2005 kregen de Nederlandse televisiekijkers minstens 48 tv-programma's te zien waar de overheid aan meebetaalde. Dit jaar leverde de overheid bij tachtig verschillende programma's een financiële bijdrage, en praatte in veel gevallen mee over de inhoud of de vorm, zoals bij Piets weerbericht.

Joep Zander over het programma "vaders" van de AVRO

Mijn ervaringen:

Ik werd gebeld toen het stuk in NRC over mannenbeleid net uit was. Omdat ik blijkbaar wel wat te vertellen had over vaders belde het een medewerker van productiebedrijf Ivo Niehe mij op met het verzoek om bij de volgende opnames ( politiek en opvoeding) wat te vertellen. Ik zei niet te geloven dat je in dat programma veel serieuze opmerkingen kunt maken. Daar is het veel te simpelig voor. Maar de verslaggever vond dat dat wel kon. Reden waarom ik voorstelde te komen onder voorwaarde dat hij zijn woorden na kon komen. Daartoe spraken we af dat ik een aantal quotes kon maken zonder dat mij het woord zou worden ontnomen of ik later weggemonteerd zou worden. De inhoud werd ook besproken. Dat bleek in orde. Maar toen ik eenmaal schriftelijk was uitgenodigd kwam er toch ook nog een redactievergadering waarin de eindredacteur toch alsnog zijn veto erover uitsprak. Het ging om quotes van ongeveer 20 seconden. Precies toen de eindredactie de inhoud van die quotes onder ogen kreeg werd de uitnodiging per omgaande ingetrokken, zonder vergoeding van de inmiddels gemaakte kosten. Het is een fout van Ivo Niehe producties. De AVRO wees een klacht in deze af.

 

Hieronder staat aangegeven wat Joep had willen zeggen. Het geel gehighlighte deel is het deel waarvan was in eerste instantie was afgesproken dat het niet zou worden weggemonteerd. Uiteraard gaat het hieronder om een beknopte versie van de tekst. De werkelijke teksten zouden uiteraard spontane spreektaal zijn en dus w.s ook iets langer. Maar zeker binnen de 20 seconden.

 

 

 

Afl. 5                   Opvoeding:

 

Stelling 1. Wie kinderen wil moet een ouderschapsdiploma hebben

 

Joep: De staat moet vooral geen belemmeringen opwerpen voor ouders. De laatste tientallen jaren staatsbemoeienis met opvoeding heeft weinig goeds opgeleverd. De meeste ouders kunnen het zelf prima af. Een diploma zou daar alleen maar aan af doen. De staat kan hoogstens ondersteunen.

 

 

Stelling 2. Moeder ben je van nature, vader zijn moet je leren

 

Joep: Het vooroordeel is;  moeders zijn vooral goed als ze biologisch zijn en vaders vooral als ze sociaal ouder zijn. Bij vaders wordt het verband tussen emotie en biologisch ontkend. Emotioneel vaderschap wordt sowieso ontkend. In de Encarta encyclopedie staat vaderschap aangegeven als de biologische en juridische relatie tussen een vader en zijn kind. Dus geen emotionele relatie. En het biologische en juridische wordt eerder als een algemene diskwalificatie gebruikt. Vaders zijn in principe heel goed in staat om een emotionele band met hun kinderen aan te gaan. Misschien moeten vaders wel een beetje leren om het geloof in hun eigen autonome ( = zelfstandige) ouderschapscapaciteiten weer op te pakken.

 

 

Stelling 3. Vaders verwachten te veel van hun kinderen

 

Joep: Diskwalificatie van vaderschap brengt met zich mee dat als vaders dingen verwachten dat mindere dingen “zijn” dan die moeders verwachten. Als je vaders niet toelaat in de privesfeer zullen hun verwachtingen hoe langer hoe meer gericht zijn op posities in de maatschappij. Deze verwachtingen lopen kans te vervormen.

 

 

 

Afl. 6                   Politiek / maatschappij

 

Stelling 1. Vaders moeten verplicht met geboorteverlof.

 

Joep: Vaderschap gaat niet alleen over verplichtingen, maar vooral over mogelijkheden. Vaders krijgen geen kans zicht te binden aan hun kinderen. Vooral de eerste weken na de geboorte zijn cruciaal, maar zeker ook de tijd voor de geboorte. Geboorteverlof voor vaders moet in principe net zo normaal zijn als zwangerschapsverlof voor moeders.

Vaders moeten vooral de mogelijkheid krijgen om te zorgen. De overheid moet dat niet in de weg staan. Ik kan mijn oudste kind niet zien omdat de staat letterlijk vond dat ik teveel zorgende vader was. 

Het is prima als vaders gelijke plichten hebben om voor hun kinderen te zorgen inclusief gelijke rechten. Artikel een van de grondwet mag in Nederland wel eens uitgevoerd worden als we er dan toch zo trots op zijn.

 

Stelling 2. Scheiden met een kind moet moeilijker worden.

 

Joep: Mijn partner  en ik hebben het als volgt geregeld. Van te voren afspreken, arbitragecommissie instellen . Het gaat om bindende afspraken. Het huwelijk is nu juist geen bindende afspraak. Al helemaal niet over kinderen. Ook binnen het huwelijk kan er een voortdurende strijd zijn om de kinderen. Niet scheiden mėt een kind moet moeilijker worden maar scheiden ván een kind.

De staat erkent geen bindende afspraken tussen ouders. Dat moet anders. Ouders zijn heel goed in staat om het zelf te regelen.

Het is bijna logisch dat als afspraken niet hoeven worden nagekomen er herrie kan ontstaan. Het hele grondprincipe van het recht is erop gebaseerd dat we afspraken kunnen maken die bindend zijn. Wat zou er gaan gebeuren als ik met een makelaar een contract kan opmaken over een huis maar hij hoeft het niet na te komen. Binnen de kortste keren zou het recht van de sterkste heersen. En dat is precies wat binnen het familierecht gebeurt. En dan gaat het notabene niet over huizen maar om iets gevoeligs als kinderen.

Bemiddeling zou als basisvoorziening moeten worden aangeboden.

 

Stelling 3. De overheid moet zorgen voor gratis crèches

 

Joep: De overheid  moet zorgen dat vaders gelijk recht hebben op opvangvoorzieningen. Het gaat meer om gelijke rechten dan om gratis of niet.  Onlangs verloor een vader een procedure bij het Europese hof voor justitie in Luxemburg omdat hij vond dat hij als ambtenaar/ vader ook recht had op opvangvoorzieningen en niet alleen moeders.  De overheid moet leren om eerst naar zichzelf  te kijken en het goede voorbeeld te geven.


Klachtcorrespondentie Geachte heer s'Gravesande,

Enige weken geleden verzocht ik uw secreatriaat mij te laten weten of er een procedure bij de AVRO bestaat voor het indienen van klachten over de bejegening in het kader van medewerking aan uw programma's en of de AVRO het zelf zinvol vindt om klachten op te lossen.

Aangezien ik niets van u heb mogen vernemen neem ik aan dat u het niet zinvol vindt om klachten op te lossen, zelfs niet om ze aan te horen of een klachtenprocedure uit te leggen.

Ik kan niet anders dan hieruit de conclusie trekken dat het onmogelijk zal zijn om verder nog met medewerkers van u of door u ingeschakelde productiebureau's samen te werken. Immers blijken, zelfs schriftelijk gemaakte, afspraken van nul en generlij waarde te zijn, gemaakte onkosten, om aan verzoeken van de AVRO gevolg te geven, niet vergoed te worden.

Als ik in de toekomst nog wordt gebeld door of namens de AVRO zal ik kortheidshalve naar deze mail verwijzen. Dit uiteraard met uitzondering van de AVRO-medewerkers waarmee ik in het verleden al een goede werkrelatie had opgebouwd.

Hoogachtend

Met vriendelijke groet
Joep Zander


----- Original Message -----
From: Ad 's-Gravesande
To: Joep Zander
Cc: Meijer, Joke
Sent: Thursday, July 24, 2003 8:47 AM
Subject: Re: geen antwoord van uw secretariaat

Geachte heer Zander,

bij de AVRO bestaat een buitengewoon doeltreffende procedure voor het indienen van klachten, namelijk via mij. Ik zie overigens heden voor het eerst uw naam in mijn electronische post.

In alle hoogachting,
Ad ‘s-Gravesande
programmadirecteur


On 23-07-2003 21:36, "Joep Zander" Geachte heer,

Het doet mij goed dat u zo snel reageerde op mijn mail. Ik neem aan dat ik de klacht dan nu per kerende e-mail aan u kan voorleggen. Welnu;

Omstreeks 12 mei nam freelancemedewerker Francois de Waal van het productiebureau Ivo Niehe contact met mij op. Hij zou mij graag betrekken bij 2 uitzendingen van het programma "Vaders" dat voor de AVRO wordt geproduceerd. Een en ander naar aanleiding van een artikel dat ik (mede) had gepubliceerd in de NRC. Na enige aarzeling stemde ik toe onder voorwaarde dat ik aan het woord zou worden gelaten, en niet weg zou worden gemonteerd, ten aanzien van ten minste een beperkt aantal door mij te maken statements. Gesproken werd over een a twee items minimaal per uitzending ter grote van enkele tientallen seconden. Dit werd onomwonden akkoord bevonden. Een en ander leidde ertoe dat ik werd uitgenodigd ( zowel mondeling als per TPG-post) om de opnamen bij te wonen en daarin te participeren. Hier zou ook een onkostenvergoeding tegenover staan. De uitnodiging werd zonder meer als volledig definitief voorgesteld.

Toen ik uiteindelijk per mail Dhr de Waal informeerde over de inhoud van mijn statements kreeg ik echter ineens te horen dat de eenmaal gegeven garanties werden ingetrokken. Waarna overigens de per post verzonden uitnodiging nog bij mij arriveerde. Ik kon de intrekking weer niet schriftelijk krijgen. Met enige moeite kreeg ik een dag voor de opname een intrekking per mail van de eindredacteur. De toegezegde vergoedingen werden niet meer uitbetaald. Nadien beklaagde ik mij bij de voor de Avro verantwoordelijke medewerkster Mevrouw van Grunsven. Ik vond haar afhandeling niet alleen inhoudelijk, maar ook procedureel zeer onvoldoende.

Ik ben van mening dat namens de Avro toezeggingen zijn gedaan, althans dat de AVRO daar een duidelijke verantwoordelijkheid in draagt. Deze, notabene schriftelijke, toezeggingen hadden moeten worden nagekomen. Er was geen sprake van overmacht. Ik zou het juist vinden als een en ander alsnog wordt gecorrigeerd. De destijds toegezegde vergoeding zou moeten worden uitbetaald en het zou terecht zijn mij alsnog, en ter compensatie uitvoerig, aan het woord te laten tegen een redelijke vergoeding. Uiteraard zou het laatste, gezien de verstoorde verhoudingen, onder verantwoordelijkheid van andere medewerkers moeten gebeuren dan die bij deze klacht betrokken zijn. Ik vertrouw erop dat u deze klacht zorgvuldig afwerkt. Uiteraard gaat het hierboven om een korte beschrijving. Ik neem aan dat u mij in de gelegenheid stelt een en ander toe te lichten.

Tot voor kort had ik slechts goede ervaringen met de publieke omroep. Ik hoop dat het (in naam van) door de AVRO geschonden vertrouwen spoedig zal worden hersteld. Zoals in eerste instantie al aan u gemeld kan van mij niet verwacht worden dat bij afspraken maak met journalisten ik er vanuit moet gaan dat ik wel geld en tijd moet investeren in voorbereidingen en vervolgens de afspraken eenzijdig en zonder enige compensatie worden opgezegd.

Ik hoop spoedig van u te horen,

Hoogachtend

Joep Zander


----- Original Message -----
From: Ad 's-Gravesande
To: Joep Zander
Cc: Meijer, Joke
Sent: Sunday, August 10, 2003 7:13 PM
Subject: Re: klacht Re: geen antwoord van uw secretariaat

Geachte heer Zander,

uw klacht is uiteraard in goede orde ontvangen. Door afwezigheden wegens vakantie, ook bij de producent van het onderhavige programma, moet ik u nog even geduld vragen. U hoort zo spoedig mogelijk.

In alle hoogachting,

Ad ‘s-Gravesande


Eindelijk, naar aanleiding van de nieuwe commotie Antwoord s'Gravensande 20 oktober per brief

Zeer geachte heer Zander,

Met grote vertraging kan ik nu eindelijk terugkomen op uw klacht over het programma Vaders.
Zoals u weet werd dit programma voor de AVRO gemaakt door Niehe Producties. De daar verantwoordelijke uitvoerend producent heeft mij pas vandaag nader kunnen informeren over de achtergronden van deze situatie.
Zoals ik het nu begrijp is de situatie ontstaan nadat de redactie van Vaders (op basis van hun research had besloten u uit te nodigen om een bijdrage te leveren aan twee afleveringen van de eerste serie van dit jaar. Daarop bleek u enkele eisen te steIlen, waaraan de eindredacteur uiteindelijk niet dacht te kunnen voldoen. Op basis daarvan heeft hij besloten de uitnodiging aan u in te trekken. De inhoud van een programma wordt immers uiteindelijk bepaald door de producent, in overleg met de opdrachtgevende omroep, en niet door de gasten die worden uitgenodigd voor het programma.

Ik wil niet treden in de overwegingen die hebben geleid tot het besluit van de eindredacteur yan Niehe Producties.Het besluit is genomen op integere basis en als opdrachtgever kan ik daar uiteraard aIleen maar achter staan.
De AVRO voelt zich niet verantwoordelijk voor de gang van zaken. Waar u die als toezeggingen heeft ervaren is o.i. sprake van een misverstand. Op de uitnodiging kwam u terug met eisen, waarover is nagedacht; daarop is de,uitnodiging bij nader inzien ingetl'okken. Ik neem aan dat u geen kosten heeft gemaakt in verband met de ingetrokken uitnodiging, dus van een vergoeding kan dan ook geen sprake zijn. Het spijt mij dat ik u geen beter bericht kan sturen en dat het zo lang heeft moeten duren voordat ik uiteindelijk kon reageren.

Ad 's Gravesande
programmadirecteur


(per mail) Geachte heer s'Gravensande,

Hedenmiddag (21-10) ontving ik het antwoord op mijn klacht mbt de redactie van het programma vaders. Ik constateerde dat u geheel ten onrechte er van uitgaat dat ik na het bereiken van overeenstemming met de redactie alsnog met voorwaarden en eisen zou zijn gekomen. Dit is absoluut niet waar. Ik heb mijn eisen direct in het eerste contact op tafel gelegd. Dit leidde tot overeenstemming. Dit conform wat ik u daar eerder over berichtte. Na ontvangst, ja zelfs na verzending van de schriftelijke uitnodiging heb ik zelfs geen enkel contact meer over deze voorwaarden gehad met de redactie. Er staan in uw brief nog meer feitelijke onjuistheden.

Ik heb er an sich respect voor dat u in eerste instantie uw medewerkers en anderen waar u mee samenwerkt vertrouwt. In dit geval komt het er echter klaarblijkelijk op neer dat u mij a priori niet gelooft.

Ik voelde mij vanmiddag getergd door de manier waarop u nadat ik toch al erg onbehoorlijk was behandeld, tot een antwoord komt. Ik heb mij dan ook in een telefoontje naar uw secretariaat erg ultimatief en kwaad uitgelaten. Om misverstanden te voorkomen wenste ik mij echter nog eenmaal in rede naar u te richten. Dit laat overigens onverlet dat als ik onredelijk en onbegrijpelijk behandeld wordt ik me gedwongen voel, zoals eerder overigens aangekondigd, elk verder contact met uw omroep in principe uit de weg te gaan.

Hoogachtend
Joep Zander

site-zoekmachine colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier rechterlijke macht

site <A title=Joep Zander"> site het zál vaders een zorg zijn Last Updated http://vaderseenzorg.nl/avro-vaders.html : zie ook de andere pagina's