dossier mannenbeleid
site het zal vaders een zorg zijn klik hier voor welkomspagina Mannen hebben emancipatieachterstand

 


"Dat ook mannen belang hebben bij een evenwichtige verdeling van werken en zorgen is evident. Ook mannen hebben op een aantal terreinen achterstand opgelopen, dat blijkt eens te meer uit de reacties op de website. Het voorbeeld van echtscheidingen waarbij kinderen vrijwel altijd aan de moeders worden toegewezen en waar vaders het moeten doen met een bezoekregeling, wordt vaak genoemd" en "Interessant is dat in kaart te brengen door er onderzoek naar te doen." Deze belangrijke uitspraken stonden in de toespraak van minister de Geus van Sociale zaken en werkgelegenheid (emancipatie) bij het eind van de campagne "Mannen worden er beter van en vrouwen ook" Voor meer info over deze campagne hier


Toespraak door minister mr. A.J. de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Slotbijeenkomst `Mannen worden er beter van. En vrouwen ook!` op 26 juni in Den Haag, uitgesproken door F. Licher, directeur Coördinatie Emancipatiebeleid., 2003


De volledige toespraak

Als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mag ik me sinds kort ook inspannen voor emancipatie en familiezaken. Daar ben ik blij om. Daarbij wil ik voorop stellen dat ik het principe huldig dat emancipatiebeleid zowel over vrouwen als over mannen gaat. En daarmee realiseer ik me terdege dat het emancipatiebeleid nog lang niet af is.

Er is de afgelopen decennia veel bereikt. En, om bij het thema van vandaag te blijven, de meesten van ons zijn er aanzienlijk beter van geworden.

Vandaag aan mij de eer het traject: Mannen worden er beter van. En vrouwen ook af te sluiten.

Een half jaar lang bent u, wat we zo mooi noemen, interactief aan het werk geweest. Via een website kon eenieder die dat wilde zijn zegje doen over het emancipatiebeleid. En Nederland zou Nederland niet zijn als daar niet volop gebruik van was gemaakt: de laatste cijfers laten zien dat inmiddels meer dan 55.000 mensen de site hebben bezocht. Ook waren er meer dan 1600 discussiebijdragen en werden werkbijeenkomsten druk bezocht.

Een prima manier om mensen meer bij het emancipatiebeleid te betrekken.

De opmerkingen en ideeën die op de website binnen kwamen en tijdens de werkbijeenkomsten, zijn samengevat in deze afsluitende rapportage. Daarin wordt onder meer geconcludeerd dat emancipatie een 'continu proces is dat onder invloed van de samenleving verandert'. Dat betekent dat er steeds nieuwe dingen opdoemen die om vernieuwend beleid vragen. De aanbevelingen en conclusies die u trekt zijn inspirerend voor dat noodzakelijke vernieuwende emancipatiebeleid.

Vraag is hoe pakken we dat verder aan?

Als ik uitga van de core business van een minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan liggen mijn verantwoordelijkheden vooral bij de zorg voor werk en inkomen.

Veel van uw aanbevelingen hebben daar betrekking op.

De afgelopen decennia zijn steeds meer vrouwen gaan werken. Uit recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat het gemiddelde aantal uren dat vrouwen per week werken, de afgelopen vijfentwintig jaar meer dan verdubbeld is.

Dat is op zich een goede zaak. Niet alleen met het oog op economische zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling. Maar ook als antwoord op vergrijzing en uitstroom op de arbeidsmarkt waar we na 2010 in alle hevigheid mee geconfronteerd worden. En niet in de laatste plaats om onderwijs, zorg en sociale zekerheid betaalbaar te houden.

Daarbij past een gezinsvriendelijk emancipatiebeleid.

Met als motto 'Werkende ouders en tevreden kinderen'.

Nederland kent het fenomeen van anderhalfverdieners. In veel gevallen gaat het om een bewuste keuze van vrouwen niet full time te willen werken. Anderzijds blijkt een kwart van de vrouwen meer te willen werken als hun partner maar meer in het huishouden zou gaan doen.

Een meer evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden thuis is dus een belangrijke stap naar een grotere arbeidsparticipatie van vrouwen.

Daarom doen we een beroep op mannen, werken we tegelijkertijd aan een goede Wet basisvoorziening kinderopvang, willen we naar een moderne levensloop toe waarin werknemers er een tijdje tussenuit kunnen en meer mogelijkheden krijgen om bijvoorbeeld arbeid met studie en zorg te combineren.

Maar de overheid moet niet zeggen dat de traditionele rolverdeling niet meer mag. Dąt moeten mensen zelf beslissen.

Dat betekent ook voortzetting van de successen die we hebben bereikt in het kader van de projecten dagindeling: gemeentelijke en particuliere initiatieven die het gemakkelijker maken werk en privé te combineren.

De Commissie Dagarrangementen heeft in haar eindadvies vijftien aanbevelingen gedaan. Die zijn erop gericht onderwijs, opvang en vrije tijd beter af te stemmen op de leefstijl en tijdsbesteding van ouders en hun kinderen.

Zo is bijvoorbeeld 57 procent van de gemeenten bezig met het ontwikkelen van de brede school waarin sprake is van intensieve samenwerking tussen verschillende voorzieningen in de sociale infrastructuur, het onderwijs, hulpverlening enzovoorts.

Mijn inzet is de komende tijd via de Europese structuurfondsen geld voor voortzetting van deze initiatieven vrij te maken.

Ik noemde al de Wet basisvoorziening kinderopvang. Willen we vrouwen in de gelegenheid stellen te blijven werken, dan moet er voldoende en kwalitatief goede kinderopvang zijn. Ook in de aanbevelingen wordt daarop gewezen.

Daarom heeft dit kabinet, ondanks de miljardenbezuinigingen die helaas onvermijdelijk zijn, structureel honderd miljoen euro extra vrijgemaakt voor deze wet die op 1 januari 2005 van kracht moet worden.

Ik erken dat die honderd miljoen niet genoeg is om de stijging van prijs en aantal kindplaatsen op te vangen. Dat betekent dat ook de beide andere partijen

- werkgevers en werknemers - een aandeel moeten leveren.

Hoe we het beste tot een evenwichtige, werkbare en verantwoorde verdeling van de lasten kunnen komen, daarover komt het kabinet met voorstellen waarover we vervolgens met de Kamer van gedachten zullen wisselen.

Tot slot nog een ander punt dat in uw rapportage terecht veel aandacht krijgt. Namelijk de zorg voor allochtone Nederlanders. Het is uiteraard belangrijk dat alle groepen - allochtoon en autochtoon - betrokken worden bij het emancipatiebeleid. De positie van allochtone meisjes en vrouwen is kwetsbaar en vraagt extra aandacht. We zullen ook in gesprek moeten met allochtone mannen die nog al te vaak alleen oog hebben voor de traditionele rolverdeling waarbij de zorg exclusief aan vrouwen toekomt.

Het thema emancipatie en integratie is wat mij betreft één van de belangrijkste onderwerpen in het emancipatiebeleid deze kabinetsperiode. Samen met mijn collega voor Vreemdelingenzaken en Integratie, minister Verdonk, bereid ik momenteel een plan van aanpak voor.

Daarnaast blijven mensenrechten en het uitbannen van huiselijk geweld aandacht verdienen. In de laatste decennia is de hulpverlening voor vrouwen aanzienlijk verbeterd. Zowel de preventie als de opvang. Terecht is één van uw aanbevelingen gericht op het evenwichtig inrichten van het hulpverleningscircuit voor vrouwen èn mannen.

Geweld binnenshuis is overigens geen zaak die zich vooral of alleen in de beslotenheid van de allochtone gemeenschap afspeelt.

De achtergronden mogen verschillend zijn, maar geweld tegen vrouwen èn mannen komt voor in alle culturen en in alle maatschappelijke milieus en vraagt dus brede aandacht.

We sluiten nu de internetactie 'Mannen worden er beter van' af.

Maar daarmee zijn we er nog niet.

Ik begon met te zeggen dat emancipatiebeleid over vrouwen èn mannen gaat.

Dat ook mannen belang hebben bij een evenwichtige verdeling van werken en zorgen is evident. Ook mannen hebben op een aantal terreinen achterstand opgelopen, dat blijkt eens te meer uit de reacties op de website. Het voorbeeld van echtscheidingen waarbij kinderen vrijwel altijd aan de moeders worden toegewezen en waar vaders het moeten doen met een bezoekregeling, wordt vaak genoemd.

Emancipatie van mannen verloopt wellicht anders dan die van vrouwen. Interessant is dat in kaart te brengen door er onderzoek naar te doen.

Hoe dan ook zal veel van de mensen zelf moeten komen. Deze vorm van interactieve beleidsvorming is een uitstekende manier om van de wensen en meningen van de samenleving op de hoogte te blijven.

En daar worden we dan allemaal -mannen en vrouwen- nog beter van!

 

site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht dossier feminismekritiek
Last Updated http://vaderseenzorg.nl/geus.html : zie ook de andere pagina's