dossier feminismekritiek

Soroptimisten
willen niet weten dat ze een belangenorganisatie zijn

papa.nl.nu-dossier feminismekritiek

U bent op de site -Het zál vaders een zorg zijn-

Inleiding

In september 2006 overvielen de Soroptimist International Nederland de Nederlandse wikipedia met een brief van haar uniepresident. Wikipedia zou onwaarheden vertellen maar ook tot doel hebben "onze organisatie c.q. de leden daarvan in een kwaad daglicht te zetten". Deze brief was gestuurd naar Joep Zander die weliswaar het nodige aan het lemma Soroptimisten had bijgedragen maar die niet de baas is over wikipediateksten. Nadat de brief op wikipedia was verschenen was daar de nodige verontwaardiging over het NPOV-optreden van de Soroptimisten. De (inmiddels voormalig) presidente schrok zeer van het feit dat haar brief nu onderdeel werd van een publieke discussie. Soroptimisten werken blijkbaar liever in het geniep. ( zie briefwisseling met Presidente Nelleke Fontein)

Desalniettemin werden een aantal gebruikers toch een beetje bang voor de stoere taal van de uniepresidente. Dat leidde ertoe dat bijvoorbeeld gebruiker en tevens jurist/advocaat (X.X) ging beweren dat een in het lemma genoemd boek waar kritiek op de soroptimisten in terug te vinden is alle kinderrechters alleen maar slecht zou vinden, en dat het hele boek door. X.X. had toen nog geen woord van het boek gelezen. Het betreffende boek is echter een wat overdreven vrouwvriendelijk boek (onder serieredactie van Anja Meulenbelt) waarin één hoofdstuk is te vinden dat nogal kritisch is naar bepaalde methodes die vrouwen en sommige vrouwenorganisaties in het familierecht gebruiken. En terecht. En onderbouwd.

Ter gelegenheid van een en ander zijn we hier een pagina gestart waarin we de kritiek op deze club overzichtelijk gaan proberen weer te geven. Zo goed mogelijk onderbouwd, met zoveel mogelijk referenties. De staat van het wikipedia-lemma soroptimisten kan van moment tot moment verschillen. Het is heel goed mogelijk dat de tot nu toe prima functionerende zelfsturende werking van de wiki-gemeenschap ervoor heeft gezorgd dat het lemma inclusief de opmerkingen over de statuten en de belangenverstrengeling nog helemaal intact is, of beter, er elementen van deze internetpagina aan zijn toegevoegd. Kijkt u zelf even. En kijk dan ook even op de notitie over deze discussie: op de wikipedia gebruikerspagina van Joep Zander. Uiteraard is het ook mogelijk, maar dan moet je veel zin hebben, je te verdiepen in de discussie op de bij het lemma horende overlegpagina. Voeg zelf wat toe!

"It is amazing that so little is known about the Soroptimists. They have some (quite a lot, I assume) influence at the UN as an official NGO. Reports from UN organisations are often biased against men (see Warren Farrell's books and the recent report on Domestic Violence).

They try to profile as a service organisation (for instance, by pushing that image in Wikipedia) and try to look as if they are not an NGO and a women's pressure-group. They are very influential in the courts, are often family court judges and so on.

It might be useful if some other webmasters place links to this page >>> https://vaderseenzorg.nl/sorop1.html "

more information (English)

Waarom zo negatief over een club die zulke leuke dingen voor de mensen doet?

Er valt natuurlijk ook wel wat positiefs te melden. En natuurlijk is de situatie van vrouwen wereldwijd gezien bepaald niet florissant. Maar er is een groot verschil mbt de stand van de vrouwenrechten in de Westerse en niet Westerse wereld. Hier valt eerder op hoe moeiteloos er over mannen en vaders heen gelopen wordt (dit aspect is natuurlijk slechts mijn pov-mening; dit is ook geen lemmatekst)

Afin ze doen heus ook wel wat goeds en bovendien zijn de fouten van individuele leden ze niet altijd aan te rekenen. En dat had ik in dat lemma overigens ook niet gedaan. Het zal duidelijk zijn dat ik me door het gebeuren alleen maar meer ben gaan interesseren in wat er achter deze club allemaal steekt.

Het meest fundamentele probleem is dat de soroptimisten een soort tweeenheid moeder-kind mee helpen creeren die moet worden beschermd tegen de buitenwereld. tegen de vader dus ook in deze optiek. Dit is, zeker in de westerse landen waar moeders meer dan vaders mishandelaars van hun kinderen zijn, misplaast.

In feite worden met deze houding veel kinderen juist opgesloten in hun "martelkamer". Het klinkt wat gruwelijk, maar dat doe ik hier even om het punt helder te krijgen. En het is wel wat in zaken als het meisje van Nulde en Savanna is gebeurd.

Deze symbiotische programmering is ook terug te vinden in een aantal internationale VN-verdragen waar het gaat om de bescherming van moeder en kind. VN en soroptimisten zijn dus zowel organisatorisch als inhoudelijk gekoppeld op dit punt. Constateren dat dat dus invloed is van het een op de ander is misschien net een half straatje te ver. Maar het kan bijna niet anders.

Wat zijn Soroptimisten? (het oude wikipedialemma)

'''Soroptimisten''' zijn vrouwen die zijn georganiseerd in de Internationale organisatie van Soroptimistenclubs (Soroptimist International). Deze organisatie is een officiele Non-Gouvernemental Organisation (NGO).
De belangrijkste officiele doelstelling (na algemene integriteitsnormen) is ''het streven naar verwezenlijking van de rechten van de mens voor iedereen en in het bijzonder naar het verbeteren van de (rechts)positie van de vrouw''
In het Engels: To strive for human rights for all people and, in particular, to advance the status of women. In de Nederlandse Interpretatie van de statuten wordt momenteel gesproken wordt van de verbetering van de status van vrouwen. De Engelse 'constitution' is inmiddels op internet voor anderen dan 'designated members' onbereikbaar gemaakt. De letterlijke doelstelling is bijvoorbeeld nog wel terug te vinden op: soroptimistenclub Sierra Nevada

Op diverse andere plekken wenst de organisatie zich meer te profileren als serviceclub of worden de rechten van vrouwen specifiek uitgebreid tot die van kinderen.

Veel vrouwen met hoge posties zijn lid van deze organisatie (zie toelichting hieronder). Vrouwelijke rechters die (bestuurs)lid waren/zijn van deze organisatie zijn bekritiseerd omdat ze, met name als kinderrechter, gezien de doelstelling van de organisatie, niet vrij zouden kunnen zijn van de schijn van belangenverstrengeling.

Het boek Ruimte voor mannen en diverse andere publikaties, beweren ongeveer het volgende dat de doelstelling van de Soroptimisten maakt dat leden, en zeker bestuurders, een zekere plicht hebben ( ze beloven dat; het lidmaatschap is niet vrijblijvend zeggen ze zelf op hun site) om het belang van vrouwen na te streven. In genoemd boek lichten Joep Zander en Rob van Altena dit ongeveer als volgt toe:
Dit belang is, in een rechtzaak die typisch gaat om een geschil tussen vaders en moeders, in strijd met de onafhankelijkheid van de rechter in kwestie. Het is, volgens deze publicaties aangetoond dat deze verstrengeling minstens is voorgekomen. De zichtbaarheid van deze verstrengeling is klein door de slechte discipline in het invullen van nevenfunctieregisters. Dat de situatie onacceptabel was, is erkend door (destijds) vice-president Hooft Graafland van de rechtbank Arnhem nadat hij erkende dat hij ook niet zou kunnen accepteren dat (fictief) de voorzitter van de stichting Dwaze Vaders- die overigens niet eens exclusief mannenbelangen nastreven, maar die van kinderen- in zo'n geval als rechter zou mogen optreden. Voorzover de schrijvers. Opgemerkt moet worden de beschreven situatie verder gaat dan de "schijn van belangenverstrengeling"en moet worden gekarakteriseerd als een klassiek geval van daadwerkelijke belangenverstrengeling. Het is min of meer te vergelijken met een bestuurslid van VNO die rechtspreekt in een arbeidsgeschil. De beschrijving in dit lemma is met opzet zeer voorzichtig gehouden en beschrijft slechts het veronderstelde conflict met de wettelijke eis.

De naam Soroptimisten komt uit het Latijn: Sorores (zusters) die het optimum (beste) nastreven.

De organisatie is opgericht in 1921 in Californië.

 • Nederlandse soroptimisten
 • Statuten

  Onder andere gebaseerd op teksten van Joep Zander geplaatst op Wikipedia onder GNU/FDL

 • only designated; klik voor vergroting

  moeders onderdrukt of onderdrukker: klik hier
  kunst joep ook over sorops
  kunst joep ook over femies
  Aanvullende gegevens:

  Voplgens eigen opgave (brief uniepresident Nelleke Fontein) zijn in Nederland in 2006 ongeveer 3000 vrouwen lid van deze organisatie. Volgens de jaaropgave 97,98,99 was aantal leden soroptimisten in Nederland 2931 waarvan 246 juristen; zijnde dus een ongeveer 8 procent ( opgave Nico Burhoven Jaspers op basis van die jaaropgave.)
  Een van de 128 beroepsclassen van het CBS omvat de juridische beroepen. De soroptimisten zeggen ernaar te streven dat ze in elke club iemand uit elk beroep opnemen. Als de soroptimisten van alle beroepen er in principe een per club opnemen zouden er dus 0,7 procent juristen (in de zin van beroepsuitoefening dus) bij de Soroptimisten zitten. In werkelijkheid hebben de Soroptimisten dus meer dan een tien keer het te verwachten aantal juristenleden. Natuurlijk kun je beroepen ook anders classificeren, maar dan nog. De stelling is dus gerechtvaardigd dat er binnen de Soroptimisten een flinke oververtegenwoordiging is van juristen. Binnnen die groep juristen waren er destijds volgens Burhoven Jaspers, op grond van een indexering van alle rechtbanken ongeveer 100 rechter. De juristen die destijds lid waren, evt bestuurslid waren van de Soroptimisten zijn te vinden in het antecedentenregister op internet

  De soroptimisten houden er niet van dat mensen door hebben dat de club vooral tot doel heeft de belangen van vrouwen te behartigen. Uit diverse edits op de Engelse en Nederlandse editie van internetencyclopedie Wikipedia, waaronder een aantal zeer expliciet door de organisatie zelf gedaan blijkt dat de weergave van de doelstellingen van de organisatie telkens wordt weggehaald. Het herstellen hiervan leidde tot de opmerking van de uniepresident dat: Statuten alleen zijn daarvoor niet voldoende, zoals u ongetwijfeld weet (brief uniepresident Nelleke Fontein).

  klik:emancipatie
  Other examples are that in the Sharia schools of jurisprudence, inheritance laws favour males; a husband can divorce his wife without legal recourse; financial support for wives can be for a limited time period only; granting of alimony is questionable; division of property can be against the woman's interest and child custody can be given to fathers, according to the age of the child.canadese soroptimisten website
  en de vaders dan?
  Brief uniepresidente Nelleke Fontein

  geachte heer Zander,

  U heeft een prachtige website, maar dat geeft u niet het recht om ongevraagd over anderen in een algemene publiekssite zoals Wikipedia te publiceren. Het is jammer dat u nooit contact hebt opgenomen met de Unie van de Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen om u te vergewissen van wat deze organisatie precies inhoudt. Statuten alleen zijn daarvoor niet voldoende, zoals u ongetwijfeld weet.

  Wij hebben, niet wetende van uw bestaan op dat moment, het initiatief genomen om de tekst in Wikipedia te wijzigen. Dit, naar aanleiding van klachten die wij van onze leden kregen. De tekst is in een breed forum van leden getoetst en vervolgens op de site van wikipedia gezet. Het is dan ook vervelend te moeten constateren dat u meent op eigen gezag daarin wijzigingen aan te moeten brengen die niet alleen onjuist zijn, maar ook tot doel hebben onze organisatie c.q. de leden daarvan in een kwaad daglicht te zetten. Niet voor niets hebben wij eronder gezet dat de tekst goedgekeurd is door het bestuur van de Unie, vertegenwoordigende 95 clubs in Nederland met bijna 3400 leden. Wij hoopten dat u daardoor vrede zou kunnen hebben met de nieuwe tekst. Door uw handelwijze schaadt U niet alleen onze organisatie maar ook Wikipedia, die nastreeft objectieve en waarheidsgetrouwe informatie te verschaffen.

  Met vriendelijke groet,

  Nelleke Fontein
  Uniepresident 2005-2007

  statuten art 2.1 (uniestatuten).
  Soroptimist International, een mondiale organisatie voor vrouwen in management en beroep, is een wereldwijde stem voor vrouwen door Awareness (Bewustwording), Advocacy (Pleitbezorging) en Action (Actie). De Unie streeft de doelen van Soroptimist International na zoals opgenomen in artikel II van diens statuten, namelijk:
 • de verbetering van de status van vrouwen;
 • hoge ethische normen;
 • mensenrechten voor iedereen;
 • gelijkwaardigheid, ontwikkeling en vrede; door het bevorderen van goede internationale verstandhouding, begrip, en vriendschap
 • Antwoord Joep

  Beste Nelleke,

  De onderstaande tekst dient grotendeels niet als mail aan mij persoonlijk te worden gericht. Ik zal hem een dezer dagen voor u plaatsen waar hij thuishoort, namelijk op de overlegpagina van het betreffende lemma op wikipedia. Hij staat nu al op de kroegpagina van Wikipedia. Eventueel zal ik ook daar bijdragen aan het formuleren van een antwoord.
  Voor zover wel persoonlijk dank ik u voor de complimenten voor mijn website.

  een groet

  Joep Zander

  klik:waar is joseph?
  Antwoord van Nelleke Fontein aan Joep Zander


  Ik heb absoluut geen behoefte aan een discussie over dit onderwerp op internet. Dus laat dit maar achterwege.

  <<<<<..........door het bevorderen van goede internationale verstandhouding, begrip, en vriendschap. (ook uit de statuten)

  site-zoekmachine home en inhoudsopgave site het zál vaders een zorg zijn home colofon- tips & citaat- mail- links dossier stalking dossier beeld en geluid; klik voor index dossier repressie familierecht; klik voor index dossier ouderverstoting dossier kinderbescherming dossier wetenschap en vaderschap dossier rechterlijke macht

  Last Updated http://vaderseenzorg.nl/femi.html : zie ook de andere pagina's