Stalking ????


stelling:Bedreiging van vrouwen wordt in hoge mate geobjectiveerd (ook al was het slechts een ervaring en heeft niemand bedreigd) terwijl de bedreiging van mannen wordt gesubjectiveerd ( het zit tussen zijn oren; als je geslagen bent of whatever je is aangedaan door je vrouw, door de moeder van je kind). Dit terwijl er volgens mij wel zeer objectieve en keiharde feitelijke bedreigingen zijn voor vaders. Ter illustratie;  

vonnis


Onderstaand vonnis is door middel van OCR gereproduceerd daardoor kunnen kleine onzorgvuldigheden in de tekst voorkomen. Voor een rechtsgeldige tekst verwijzen wij u naar de utrechtse rechtbank waar u als het goed is conform de grondwet en art 6.1 ECRM een afschrift zou moeten kunnen verkrijgen.


Zaaknr./rolnr.87199/KG ZA 98-405

wv

16 juni 1998

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE UTRECHT

1

VONNIS van de president van de arrondissementsrechtbank te Utrecht in het kort geding van:

H wonende te L e i s e r e s,

procureur: mr. A,

t e g e n

Robert johannes van Kleef, wonende te Lisse,

g e d a a g d e

advocaat : mr- P

1. Met verloop van het geding

I.I. Eiseres, hierna te noemen: de vrouw, heeft gedaagde, verder te noemen: de man, in kort geding doen dagvaarden. op de dienende dag, 2 juni 1998, heeft zij van eis geconcludeerd overeenkomstig de inhoud van het exploot van dagvaarding, waarvan een fotokopie aan dit vonnis is gehecht.

1.2. de vrouw heeft vervolgens bij monde van haar procureur haar vordering doen toelichten mede aan de hand van overgelegde pleitnotities en producties.

1.3. De man heeft hierop bij monde van zijn advocaat verweer doen voeren mede aan de hand van overgelegde pleitnotities en overgelegde producties.

1.4. Na voortgezet debat, waarbij ook enige inlichtingen zijn verschaft door H.S. D en R.J. van Kleef in persoon, hebben partijen de stukken overgelegd en vonnis gevraagd.

2. De Vaststaande feiten

2.1. Partijen zijn op 12 december 1979 te Utrecht met elkaar gehuwd.

2.2. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren, te weten: -x, op 28 januari 1983 te Bunschoten;

-y op 23 september 1984 te Leusden en

-z, op 9 haart 1988 te Leusden

hierna te noemen: de kinderen.

2.3. Bij vonnis van 17 april 1991 is tussen partijen door deze rechtbank de echtscheiding uitgesproken en de vrouw tot voog-

2

des van de kinderen benoemd. Door de rechtbank werd geen om- gangsregeling vastgesteld. Het vonnis is op 4 juni 1991 in liet daartoe bestemde register ingeschreven.

2.4. Partijen hebben in Onderling Overleg een omgangsregeling vastgesteld. De uitvoering van deze omgangsregeling is in maart 1995 gestaakt,

2.5. De man stuurt de kinderen voortdurend kaartjes met de mededeling dat hij hun vader is en van hen houdt. Daarnaast stuurt de man op elke verjaardag van de kinderen een hoeveelheid identieke kaartjes die overeenstemt met de door het betreffende kind bereikte leeftijd. De man heeft geboortekaartjes van zijn dochter M, hierna te noemen: de geboortekaartjes, aan de kinderen, de vrouw en familie en bekenden van de vrouw en de kinderen gestuurd waarop de namen en het adres van de kinderen zijn vermeld. Voor het vermelden van de namen en het adres hebben de kinderen geen toestemming gegeven. De kinderen hebben aan de man te kennen gegeven niet op het ontvangen van kaartjes gesteld te zijn.

2.6. De man heeft informatie over de vrouw en de kinderen gevraagd en verstrekt aan de grootouders van de vrouw, de bij de scholen van de kinderen werkzame pérsonen en de Sociale Dienst.De kinderen en de vrouw hebben hiertegen bij de man bezwaar gemaakt.

D

3. Het geschil en de beoordeling ervan

3.1. Voor de volledige inhoud en de grondslagen van de vordering wordt verwezen naar de aangehechte dagvaarding. Kort weergegeven strekt de vordering tot het verbieden van de man

om contact te zoeken met de vrouw en de kinderen en om aan derden over de vrouw en de kinderen informatie te vragen of te verstrekken.

3.2. Het verweer van de man komt in het volgende voor zoveel nodig aan de orde.

3.3. De onder de feiten onder 2.5 omschreven gedragingen van

de man hebben, naar de vrouw aannemelijk heeft gemaakt, grote spanningen en emoties veroorzaakt bij haar en de kinderen.

De door ben als zeer dwingend ervaren houding van de man heeft bij haar en de kinderen een gevoel van onvrede gewekt, dat nadelig ken zijn voor het welzijn van de kinderen :

Onder deze omstandigheden is er voldoende aanleiding voor het geven van een verbod aan de aan om zich rechtstreeks in ver- binding te stellen met de vrouw en de kinderen.

3.4. Ten aanzien van het gevorderde verbod op het aan derden vragen en verstrekken van informatie over de vrouw en de kinderen wordt als volgt overwogen.

Ter zitting heeft de vrouw aangeboden drie maal per jaar aan de man recente foto's en een kopie van de rapporten van de kinderen en een algemeen verslag te verstrekken van hun pres-

3

taties, hobby's en gezondheid. De man heeft ter zitting aangegeven niet bereid te zijn om 4@n verband daarmee zich te onthouden van het informatie vragen en verstrekken aan derden.

3.5. Nu voldoende aannemelijk is dat tussen de man en de vrouw ernstige spanningen bestaan en bovendien aannemelijk is dat door het gedrag van de man ook bij de kinderen spanningen en heftige emoties zijn gerezen, dient voorshands te Worden geoordeeld dat de vrouw onder de huidige omstandigheden kan volstaan met het verstrekken van de door haar aangeboden informatie aan de man. Aangenomen moet worden dat de vrouw daarmee in voldoende mate voldoet aan haar verplichting als bedoeld in artikel 1:377b BW.

3.6. De man dient zich voorts voorlopig te onthouden van het vragen respectievelijk het verstrekken van informatie aan derden, zodat de gevraagde voorzieningen ook in zoverre kunnen worden toegewezen, tenzij zich een situatie voordoet dat deze derden (zoals de familie van de moeder, het RIAGG, de huisarts of de bij de scholen van de kinderen werkzame personen) zich

op eigen initiatief tot de man wenden. in een geval waarin het initiatief tot deze contacten niet van de aan uitgaat, staat het hen in beginsel vrij informatie over de kinderen te vragen en of te verstrekken. Voorshands dient , mede gelet op artikel 1:377c lid 1 BW, te worden geoordeeld dat de belangen van de kinderen zich tegen het vragen of verstrekken van verdere informatie aan derden verzet.

3.7. De vordering on de man te verbieden informatie over de vrouw en de kinderen aan derden te vragen dan wel te verstrekken is dan ook voor toewijzing vatbaar, met dien verstande dat dit verbod alleen geldt voorzover de man het initiatief neemt tot het contact met deze derden.

3,2. Aangezien partijen gewezen echtelieden zijn, zullen de kosten van deze procedure tussen ben worden gecompenseerd op de wijze als hieronder is bepaald.

4. De beslissing

De president:

4.1. verbiedt de man om na de berekening van dit vonnis con- tact met de vrouw en de kinderen te zoeken, op wat voor wijze dan ook, voor een periode van één jaar na berekening van dit vonnis:

4.2. verbiedt de man gedurende de onder 4.1 genoemde periode informatie over de vrouw en de kinderen aan derden te vragen dan wel te verstrek-ken, voor zover de man het initiatief neemt tot het contact met deze derden;

4.3. bepaalt dat de man een dwangsom verbeurt aan de vrouw van f 150,- (HONDERDVIJFTIG GULDEN) voor iedere keer dat hij in

4

gebreke Mocht blijven aan het hiervoor in 4.1. en/of 4.2. bepaalde te voldoen;

4.4. bepaalt voorts dat de onder 4.3. genoemde dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving van die dwangsom naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de verboden is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van die overtreding;

4.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; 4.6. wijst af het 'meer of anders gevorderde;

4.7. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen

in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.L. de Koning-Beij, fungerend president, en is in het openbaar uitgesproken op 16 juni 1998.w.g. griffier W.g. presidentverder in dossier stalking:
ingezonden volkskrant
de zaak Johnan Last
home site met inhoudsopgave het zál vaders een zorg zijn . welkomspagina . colofon . tips & citaat . mail . links . site zoekmachine en surftips

Last Updated http://vaderseenzorg.nl/vonnis.html : zie ook de andere pagina's